Czesław (czeslaw_list) wrote,
Czesław
czeslaw_list

Ahulnyja stanoviščy i Asnoŭnyja Praviły pavodzin

     Główną   О nas   Artykuły   Biblioteka   Mediateka   Usługi   Ceny   Pacjenci   Kontakty


                                                             Postanowienia ogólne (Pl)

Portal jest prywatnym obszarem jego Założycielia, otwarty dla odwiedzania wszystkich gości kto dotrzymuje się ustalonych Reguł. Zwiedzających, co narusza te Reguły, ubliżają drugich zwiedzającychz demonstracją własnej świątobliwości, dla sądu i poniżenia, napadającego na Twórcę, jego przyjaciół i innych gości, którzy nadużywają pejoratywną i obraźliwą leksyką do czyjegokolwiek adresu, wyprowadzają za granice portalu. Komentarze odpowiadają tym Regułom otwierają się dla przeglądu; co nie odpowiada tym Regułom – nie otwierają się.
                                                       Podstawowe reguły postępowania

1. Wita się dyskusja treściwa, argumentuje, pełna szacunku do wszystkich rozmówców.
2. Anonimowe komentarze z nielicznymi wyjątkami nie otwierają się.
3. Jest zabroniona reklama, propaganda, flód, flejm, przekleństw, osobiste zniewagi i podżeganie do przemocy.
4. Wyjaśnienie osobistych stosunków nie wita się.
5. Decyzja o odpowiedniości tego czy innego komentarza czynnemu Konwenansowi podejmuje się jego Twórcą. Jeśli powstaje kwestia, dlaczego komentarz pozostał nierozewarł się, można przeczytać na nowo dane Reguły jeszcze raz.
6. Twórca portalu nie brał na się zobowiązania odpowiadać na wszystkie zadane jemu pytania.


_____________________________________________________________________________

                                                           
Ahulnyja stanoviščy (By)

Partał zjaŭlajecca pryvatnaj prastoraj jaho Zasnavalnika, adkryty dla naviedvannia ŭsich hasciej, chto vykonvaje ŭstaliavanyja Praviły. Naviednikaŭ, jakija parušajuć hetyja Praviły, jakija abražajuć inšych naviednikaŭ – z demanstracyjaj ułasnaj praviednasci, dlia suda i znievažennia, napadnikaŭ na Stvaralnika, jaho siabroŭ i inšych hasciej, jakija złoŭžyvajuć znievažalnaj i abrazlivaj lieksikaj u čyj-niebudź adras, vyvodziać za miežy partała. Kamientary, što adpaviadajuć hetym Praviłam, rasčyniajucca dla ahladu; nie adpaviednyja hetym Praviłam – nie rasčyniajucca.


                                                    Asnoŭnyja Praviły pavodzin

1. Vitajecca dyskusija zmiastoŭnaja, arhumientavanaja, pavažlivaja da ŭsich surazmoŭcaŭ.
2. Ananimnyja kamientary za redkim vyniatkam nie rasčyniajucca.
3. Zabaronieny rekłama, prapahanda, fłud, flejm, brydkasłoŭie, asabistyja abrazy i zakliki da gvałtu.
4. Vysviatlennie asabistych adnosin nie vitajecca.

5. Razviazak pra adpaviednasć taho ci inšaha kamientara dziejnym Praviłam pavodzin prymajecca jaho Stvaralnikam. Kali ŭznikaje pytannie, čamu kamientar zastaŭsia nierasčynienym, možna pieračytać dadzienyja Praviły jašče raz.
6. Stvaralnik partała nie braŭ na siabie abaviazannia adkazvać na ŭsie zadadzienyja jamu pytanni. _____________________________________________________________________________

                                                            Загальні положення (Ua):

Портал є приватним простором його Засновника, відкритий для відвідування всіх гостей, хто дотримується встановлених Правил. Відвідувачів, які порушують ці Правила, що ображають інших відвідувачівз демонстрацією власної праведності, для суду і приниження, нападників на Творця, його друзів і інших гостей, які зловживають принизливій і образливій лексикою в чиюсь адресу, виводять за межі порталу. Коментарі, відповідні цим Правилам, розкриваються для огляду; не відповідають цим Правилам - не розкриваються.

                                                         Основні Правила поведінки

1. Вітається дискусія змістовна, аргументована, поважна до всіх співрозмовникам.
2. Анонімні коментарі за рідкісним винятком не розкриваються.
3. Заборонені реклама, пропаганда, флуд, флейм, лихослів'я, особисті образи і заклики до насильства.
4. З'ясування особистих відносин не вітається.
5. Рішення про відповідність того чи іншого коментаря чинними Правилами поведінки приймається його Творцем. Якщо виникає питання, чому коментар залишився нерозкритим, можна перечитати дані Правила ще раз.
6. Творець порталу не брав на себе зобов'язання відповідати на всі поставлені йому запитання.

_____________________________________________________________________________

                                                                  Общие положения

Портал является приватным пространством его Учредителя, открыт для посещения всех гостей, кто соблюдает установленные Правила. Посетителей, нарушающих эти Правила, оскорбляющих других посетителей – с демонстрацией собственной праведности, для суда и уничижения, нападающих на Создателя, его друзей и других гостей, злоупотребляющие уничижительной и оскорбительной лексикой в чей-либо адрес, выводят за пределы портала. Комментарии, соответствующие этим Правилам, раскрываются для обозрения; не соответствующие этим Правилам – не расскрываются.

                                                        Основные Правила поведения

1. Приветствуется дискуссия содержательная, аргументированная, уважительная ко всем собеседникам.
2. Анонимные комментарии за редким исключением не раскрываются.
3. Запрещены реклама, пропаганда, флуд, флейм, сквернословие, личные оскорбления и призывы к насилию.
4. Выяснение личных отношений не приветствуется.
5. Решение о соответствии того или иного комментария действующим Правилам поведения принимается его Создателем. Если возникает вопрос, почему комментарий остался нераскрытым, можно перечитать данные Правила еще раз.
6. Создатель портала не брал на себя обязательства отвечать на все заданные ему вопросы.

   Wróc   →   Odpowiedzi na pytania
Tags: О клинике - Предисловие, Общие положения портала и Правила, Ответы на вопросы
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments