Czesław (czeslaw_list) wrote,
Czesław
czeslaw_list

Byćcio - Hrechapadzieńnie

Kniha Staroha zapavietu Biblii:

8. I pasadziŭ Haspodź Boh raj u Edemie na ŭschodzie, i źmiaściŭ tam čałavieka, jakoha stvaryŭ .

9. I vyhadavaŭ Haspodź Boh ź ziamli kožnaje dreva pryjemnaje z vyhladu i dobraje ŭ ježu, i dreva žyćcia pasiarod raju, i dreva spaznańnia dabra i zła.
10. Z Edema vypłyvała raka na arašeńnie raju; i potym raździalałasia na čatyry raki.
11. Imia adnoj Fison: jana abciakaje ŭsiu ziamlu Chaviła, tuju, dzie zołata;
12. i zołata toj ziamli dobraje; tam bdołach i kamień aniks.
13. Imia druhoj raki Hichon (Hieon): jana abciakaje ŭsiu ziamlu Kuš.
14. Imia treciaj raki Chidekiel (Tyhr): jana praciakaje pierad Asiryjaj. Čaćviortaja raka Jeŭfrat.
15. I ŭziaŭ Haspodź Boh čałavieka, jakoha stvaryŭ, i pasialiŭ jaho ŭ sadzie Edemskim, kab urablać jaho i zachoŭvać jaho.
16. I nakazaŭ Haspodź Boh čałavieku, kažučy: z kožnaha dreva ŭ sadzie ty budzieš jeści;
17. a z dreva spaznańnia dabra i zła, nia jež ź jaho; bo ŭ dzień, kali ty pakaštuješ ź jaho, śmierciu pamreš.

18. I skazaŭ Haspodź Boh: niadobra być čałavieku adnamu; stvorym jamu pamočnika, adpaviednaha jamu.

19. Haspodź Boh utvaryŭ ź ziamli ŭsich žyvioł polnych i ŭsich ptušak niabiesnych, i pryvioŭ ich da čałavieka, kab bačyć, jak jon ich nazavie, i kab, jak nazavie čałaviek kožnuju dušu žyvuju, tak i było imia joj .

20. I nazvaŭ čałaviek imiony ŭsiamu bydłu i ptuškam niabiesnym i ŭsim źviaram polnym; ale čałavieku nie znajšłosia pamočnika, padobnaha da jaho.
21. I navioŭ Haspodź Boh na čałavieka mocny son; i, kali jon zasnuŭ, uziaŭ adnu rabrynu jahonuju, i zakryŭ toje miesca płoćciu.
22. I stvaryŭ Haspodź Boh z rabryny, uziataj u čałavieka, žančynu, i pryvioŭ jaje da čałavieka.
23. I skazaŭ čałaviek: voś, heta kostka ad kaściej maich i płoć ad płoci majoj; jana budzie nazyvacca žonkaju, bo ŭziataja ad muža svajho.
24. Tamu pakinie čałaviek baćku svajho i maci svaju i prylepicca da žonki svajoj; i buduć adna płoć.
25. I byli aboje hołyja, Adam i žonka jahonaja, i nie saromielisia.


Byćcio, raździeł 2:8-25


Guillielmus Paludanus - Musées Royaux des Beaux-Arts. Brussels, Belgium. 1567

Byćcio - Hrechapadzieńnie:

1. Źmiej byŭ chitrejšy za ŭsich źviaroŭ polnych, jakich stvaryŭ Haspodź Boh .

2. I skazaŭ źmiej žančynie: ci sapraŭdy skazaŭ Boh: nia ježcie ni ź jakoha dreva ŭ rai?
3. I skazała žančyna źmieju: płady z drevaŭ my možam jeści, tolki pładoŭ z dreva, jakoje pasiarod raju, skazaŭ Boh, nia ježcie i nie čapajcie ich, kab vam nie pamierci.
4. I skazaŭ źmiej žančynie: nie, nie pamracie;
5. ale viedaje Boh, što ŭ dzień, kali vy skaštujecie ich, adamknucca vočy vašyja, i vy budziecie, jak bahi, jakija viedajuć dabro i zło.

6. I ŭbačyła žančyna, što dreva dobraje dla ježy, i što jano pryjemnaje vačam i panadnaje, bo daje viedu; i ŭziała pładoŭ ź jaho i jeła; i dała taksama mužu svajmu, i jon jeŭ .

   ©Časłaŭ List.  Byćcio - Hrechapadzieńnie. 2011

7. I adamknulisia vočy ŭ ich abaich, i ŭviedali jany, što hołyja, i sšyli smakoŭnyja liściny, i zrabili sabie apajaski.
8. I pačuli hołas Hospada Boha, Jaki chadziŭ pa rai ŭ čas dzionnaj prachałody; i schavaŭsia Adam i žonka jahonaja ad abličča Hospada Boha pamiž drevami raju.
9. I paklikaŭ Haspodź Boh Adama i skazaŭ jamu: dzie ty?
10.Jon skazaŭ: hołas tvoj ja pačuŭ u rai, i spałochaŭsia, bo ja hoły, i schavaŭsia.
11.I skazaŭ Boh: chto skazaŭ tabie, što ty hoły? ci nia jeŭ ty z dreva, ź jakoha Ja zabaraniŭ tabie jeści?
12.Adam skazaŭ: žonka, jakuju Ty daŭ mnie, jana dała mnie z dreva, i ja jeŭ.
13.I skazaŭ Haspodź Boh žoncy: što heta ty zrabiła? Žonka skazała: źmiej zmuściŭ mianie, i ja jeła.


14.I skazaŭ Haspodź Boh źmieju: za toje, što ty zrabiŭ heta, praklaty ty pierad usim bydłam i pierad usimi žyviołami polnymi; ty budzieš chadzić na čeravie tvaim, i budzieš jeści pył va ŭsie dni žyćcia tvajho ;

15.i varožaść pakładu pamiž taboju i pamiž žančynaju, i pamiž siemiem tvaim i pamiž siemiem jaje; jano budzie bić ciabie ŭ hałavu, a ty budzieš džalić jaho ŭ piatu.
16.Žoncy skazaŭ: množačy pamnožu skruchu tvaju ŭ ciažarnaści tvajoj; u chvoraści budzieš naradžać dziaciej; i da muža tvajho ciaha tvaja, i jon budzie vaładaryć nad taboju.

17.
A Adamu skazaŭ: za toje, što ty pasłuchaŭsia hołasu žonki tvajoj i jeŭ z dreva, pra jakoje Ja nakazaŭ tabie, skazaŭšy: «nia jež ź jaho», praklataja ziamla za ciabie; sa skruchaju budzieš karmicca ź jaje va ŭsie dni žyćcia tvajho ;

18.ciernie i vaŭčki ŭzhaduje jana tabie; i budzieš karmicca polnaju travoju;
19.U pocie tvaru tvajho budzieš jeści chleb, pakul nia vierniešsia ŭ ziamlu, ź jakoje ty ŭziaty; bo pył ty i ŭ pył vierniešsia.
20.I nazvaŭ Adam imia žoncy svajoj: Jeva, bo jana stała maci ŭsich, chto žyvie.
21.I zrabiŭ Haspodź Boh Adamu i žoncy jaho vopratku skuranuju i apranuŭ ich.
22.I skazaŭ Haspodź Boh: voś, Adam, zrabiŭsia jak adzin z Nas, viedajučy dabro i zło; i ciapier jak by ni praciahnuŭ ruku svaju, i nia ŭziaŭ taksama ad dreva žyćcia, i nie pakaštavaŭ, i nie pačaŭ žyć viečna.

23.
I vysłaŭ jaho Haspodź Boh z sadu Edemskaha, kab urablaŭ ziamlu, ź jakoje jon uziaty .

24.I vyhnaŭ Adama, i pastaviŭ na ŭschodzie kala sadu Edemskaha chieruvima i pałymiany mieč, jaki sam pavaročvaŭsia, kab achoŭvać darohu da dreva žyćcia.


Byćcio, raździeł 3:1-24

_______________________

«Dušeŭny čałaviek nia prymaje taho, što ad Ducha Božaha , bo jon ličyć heta varіjactvam ; i nia moža razumieć, bo pra heta treba razvažać duchoŭna.» (Pieršaje da Karynfianaŭ 2:14)


Aŭtar-układalnik  ©Časłaŭ List

Nazad   →   Mastactvо   Haliereja   Teałahičnyja dasledavanni Časłaŭ List   Kreatyŭ
Tags: Галерея, Искусство, Компьютерная фотографика, Креатив, Теологические исследования Czesław List
Subscribe

Recent Posts from This Journal

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments